image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

CAMT ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการผลักดันสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนจีน

 DSC 6749

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันสินค้าเข้าถึงการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนจีน (Cross Border E-Commerce)” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัยและหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center เป็นผู้ดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทราบถึงแนวทางในการขายสินค้าไปยังประเทศจีนในรูปแบบของการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนจีน (Cross Border E-Commerce) อีกทั้งสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายสินค้า และวิธีการทำการตลาดบนแพลตฟอร์ม Taobao ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถขายสินค้าไปยังประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคบนตัวแบบ O2O ที่อาศัยการสร้าง E-Catalog แนะนำสินค้าไทยไปวางไว้ในร้านอาหารไทยในประเทศจีน เพื่อให้ผู้ซื้อชาวจีนสามารถเลือกและสั่งซื้อได้โดยตรง และจัดส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ข้ามแดนต่อไป

ทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ China Intelligence Center ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการจากสมาพันธ์ SMEs และผู้ประกอบการสมาชิกบิสคลับเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีทีมงานวิทยากรจากศูนย์ CIC ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ จัดทำคลิปวีดีโอสั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ นำสินค้าขึ้นสู่แพลตฟอร์มเถาเป่า แบบครบวงจร เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และมีโอกาสนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม CBEC สู่ประเทศจีนที่ครบวงจร โดยจัดการอบรมในระหว่าววันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook_page_plugin