Hardware and Software to support IT for CAMT's students.
Computer Notebook
Adobe Creative Cloud License
Grammarly License
image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

New shortcut.lnk

CAMT MOU ทางวิชาการร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านธิ

                  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม ตัวแทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยรวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบฐานข้อมูล และได้มีการจัดโครงการอบรม “ระบบบริหารจัดการชุมชน ( CAMT Social Management )” โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา         อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทรและอาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่  ร่วมเป็นวิทยากรณ์การจัดอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

facebook_page_plugin