image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

224543

หารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ "AI Chatbot"

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณธนวัฒน์ เที้ยศิริเพชร (คุณตูน) Managing Director จากบริษัท ไอบอทน้อย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค คอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ : กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ "AI Chatbot" เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบูรณาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL) ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 513 อาคารวิทยาลัยฯ
224540224541224542
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin