image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

สังกัดสำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

facebook_page_plugin