image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี

โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัส 00412105107010)

เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

(การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

เอกสารแนบ
Download this file (ฉบับจริงลงนามแล้ว ประกาศรับสมัครนักศึกษา.pdf)รายละเอียด[ ]
Download this file (02 DII ใบสมัครสอบคัดเลือก DII  TCAS รอบที่ 1 ปีการศึก.pdf)ใบสมัคร[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin