นศ.ระดับปริญญาโท รับรางวัล Excellent Oral presentation ในงานประชุมวิชการ ICKIM 2022

ICKIM 2022

   MR. Xiangyu Li นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation จากผลงาน “A Decision – Making Model for Selecting the Best Digital Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai , Thailand”
ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุด ให้กับศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ สามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มการบริการอาหาร งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการตัดสินใจหลายเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์หลักตามหลักการ 4C (ลูกค้า ต้นทุน ความสะดวก การสื่อสาร)  โดยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Knowledge and Information Management (ICKIM 2022)  ในรูปแบบ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565   ณ Xiamen, the People's Republic of China