IMG 0006

การออกแบบเกมใน Metaverse โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

              วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “หลักการออกแบบเกมใน Metaverse เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาดิจิทัลเกม พร้อมกับนักศึกษาในหลักสูตรร่วมเป็นวิทยากในการอบรมและให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่