CAMT พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี นักเรียนสังกัดอบจ.เชียงใหม่

DSC09732

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โดยมีอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ เข้าใจหลักการทำงาน ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำงานตามคำสั่ง พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตลอดจนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนกำลังคนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่