003 033

รูปภาพ1

ISO 30401: 2018 มาตรฐานระบบการจัดการความรู้ แห่งแรกของประเทศไทย

      หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) ที่เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด นโยบาย กระบวนการทำงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดข้อมูล และความรู้ การตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุง กระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กร ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและวิธีการ ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

             ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานและ การบริหารการจัดการความรู้ของ “หลักสูตรการจัดการความรู้และ นวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ (International Organization for Standardization: ISO) หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการดำเนินงานและการบริหารจัดการหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการ จัดการความรู้ (Knowledge Management System) ตามกรอบแนวทางของ ISO 30401:2018

             ในการนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล อดีตคณบดีและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้สนับสนุนและผลักดันให้หลักสูตรฯ กำหนดนโยบาย กระบวนการทำงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางของการจัดการความรู้ โดยมีอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ  พงษ์พัชราธรเทพ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร เลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน ตามนโยบายดังกล่าว โดยหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้ทุ่มเทเวลาตลอด 1 ปีเต็ม ในการร่วมกัน ทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว และระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการความรู้ และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้   ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems จาก British Standard Institute (BSI) และได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems เป็นแห่งแรกใน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

 

usability คืนพุธนี้เลยจะมาเล่า geatalt principle แบบกระชับ เป็นพื้นฐานแนวคิดที่ ถ้าหมั่นนึกถึงตอนออกแบบ จะช่วยเรื่อง usability และ ux และ ui designได้ ...แล้วก็เลยไปหลวมตบปากรับคำไปอีก 2 ครั้ง เลยขอเลือกไปที่ information architecture กับ อีกครั้งน่าจะเป็น basic ux and ux research tool ถ้าสนใจเรียนเชิญครับ คืนวันพุธ 2 ทุ่มครับ
178368843 4147351081952353 4736033049125951324 n
ปลดล็อคสกิลการใช้ Grammar ยังไงให้ถูกวิธี ด้วย "Grammarly" โปรแกรมตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 
 
วันนี้ CAMT เรามาสำรวจความต้องการ การใช้งานโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ "Grammarly" สำหรับบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เท่านั้น
แบบสำรวจความต้องการ : https://forms.gle/dwTrTjTpCATMSr6t5
  • กรณีนักศึกษาที่มีปัญหากับการเปิด Google form สามารถเข้าไปทำแบบสอบถามใน Microsoft form : https://forms.office.com/r/gAfzSMvqZh
  • หมดเขต : 14 พ.ค. 2564
 
ย่อแล้ว 01