New shortcut.lnk

CAMT MOU ทางวิชาการร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านธิ

                  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม ตัวแทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยรวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบฐานข้อมูล และได้มีการจัดโครงการอบรม “ระบบบริหารจัดการชุมชน ( CAMT Social Management )” โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา         อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทรและอาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่  ร่วมเป็นวิทยากรณ์การจัดอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน