S 16007198

CAMT มช. จับมือหอการค้าเชียงใหม่เปิดหลักสูตร DII+ พัฒนากำลังคนดิจิทัลในรูปแบบ Education Sandbox 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าเชียงใหม่ สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) 2 ด้านคือ E-Commerce Trader และ Digital Business and Marketing ในรูปแบบ Education Sandbox โดยออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเรียนและด้านการทำงานควบคู่กันไป ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรภายใน 3 ปีได้ โดยใช้แบบจำลองหรือโมเดลจากเยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้นแบบ

3

นาย จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยู กับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรวิชญ์จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส เพื่อสร้างกำลังคน ดิจิทัลป้อนผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ ตามความต้องการของตลาด เพื่อรับนักศึกษาเข้าปฎิบัติงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education Sandbox ต้นแบบของประเทศ โดยชูจุดเด่น หลักสูตรผู้ประกอบการ ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250 เปอร์เซ็นต์ และพัฒนาบุคลากร ของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทน 7 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รับนักเรียนที่กำลังศึกษาและจบมัธยมชั้นปีที่ 6 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดรับนักศึกษาผ่านช่องทาง TCAS รอบ 1 จำนวน 60 คน โดยแบ่งหลักสูตรเป็นทฤษฎีเชิงกว้าง25 % ทฤษฎีเชิงลึก 50 % และฝึกปฏิบัติ อีก 25 % รวม 22 เดือนหลังผ่านการคัดเลือก ต้องทำสัญญา 3 ฝ่าย คือ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีพงษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิรูปดิจิทัลวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบาดใหญ่ ทำให้เกิดทั้งวิกฤติและโอกาสสำหรับประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้ในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่า การปรับตัวทั้งแรงงานและธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จะสอนให้ผู้เรียนและธุรกิจ “อยู่ให้รอด” ในสถานณการณ์เช่นนี้ “อยู่ให้เป็น” ในสถานการณ์ Post-COVID และ “อยู่ให้ได้” ในเศรษฐกิจแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ G’s Park ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่