messageImage 1634538538664

CAMT ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำประวัติส่วนตัวหรือ Portfolio

                 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ เรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำประวัติส่วนตัวหรือ Portfolio” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอผลงานเพื่อยื่นประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นผ่าน Video Conference โปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่