ให้นักศึกษาที่ยืม Notebook จากวิทยาลัยฯ นำส่ง Notebook คืนวิทยาลัยฯ
ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 - 16.00น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 315

Notify to return the Notebook CAMT