463501.jpg

                     ค่ายTCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่

                        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมออนไลน์ ค่าย TCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Portfolio พัฒนาศักยภาพ และแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติม จากนายปรินทร์ เล็กอุทัย เป็นวิทยากรในการอบรม และนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 9 กันยายน 2564