196948425 956177938550819 5177320394235944067 n

อบรมการใช้งานระบบ One stop service System

                                       นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ และ นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานระบบ One stop service System ในส่วนการใช้งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบบนี้สามารถจัดการเอกสารทางการด้านการเงิน การคลังและพัสดุได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสามารถติดตามงานได้ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่