94880

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564