286617

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมชวนชาว CAMT ฉีดวัคซีน ร่วมเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่